10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
🎤แจ้งนิสิตชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน🎤 กรณีที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน [UP18] ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563 หมายเหตุ : หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยจะปรับพ้นสภาพการเป็นนิสิต ซึ่งนิสิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (UP04) เพื่อลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ได้เท่านั้น
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 02 ก.ย. 2563 11:01 น. 2389  ครั้ง