10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ด่วน >> การขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 4 วันที่แล้ว 505  ครั้ง

ด่วน >> การขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

นิสิตยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th 

>>>> ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งคำร้องถึงงานทะเบียนนิสิต
>>>> ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563

หมายเหตุ:     นิสิตต้องติดตามจนคำร้องอนุมัติและต้องตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนให้ถูกต้อง