10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (UP 10) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 15 ต.ค. 2563 10:18 น. 3475  ครั้ง

การยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (UP 10) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

- นิสิตยื่นคำร้องขอย้ายคณะหลักสูตรและแผนการศึกษา (ส่งไฟล์ให้คณะต้นสังกัด) วันที่่ 12 ต.ค.-2 พ.ย. 63

-นิสิตหรือคณะต้นสังกัดส่งเอกสารและคำร้องขอย้ายคณะหลักสูตรและแผนการศึกษาไปยังคณะที่รับย้าย วันที่่ 12 ต.ค.-5 พ.ย. 63

-นิสิตหรือคณะที่รับย้ายส่งคำร้องขอย้ายคณะหลักสูตรและแผนการศึกษาไปยังกองบริการการศึกษา วันที่่ 12 ต.ค.-5 พ.ย. 63

รูปแบบการยื่นคำร้อง มี 2 รูปแบบ


1. การยื่นคำร้องแบบเอกสารด้วยตนเอง

หมายเหตุ :
1. นิสิตสามารถตรวจสอบคำร้องผ่านระบบ reg.up.ac.th จนถึงการชำระเงิน และเมื่อชำระเงินแล้วให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลการย้ายคณะ ชื่อหลักสูตร
และแผนการศึกษา ภายใน 3 วันทำการ

2. หากดำเนินการย้ายคณะ หลักสูตรและแผนการศึกษาไม่ทันตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกคำร้องในระบบ reg

3. กรณีมีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา โทร.054 466666 ต่อ 1021, 1025

2. การยื่นคำร้องแบบสแกนไฟล์ (E-document) ผ่านคณะต้นสังกัด

 

หมายเหตุ :
1. นิสิตสามารถตรวจสอบคำร้องผ่านระบบ reg.up.ac.th จนถึงการชำระเงิน และเมื่อชำระเงินแล้วให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลการย้ายคณะ ชื่อหลักสูตร
และแผนการศึกษา ภายใน 3 วันทำการ

2. หากดำเนินการย้ายคณะ หลักสูตรและแผนการศึกษาไม่ทันตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกคำร้องในระบบ reg

3. กรณีมีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา โทร.054 466666 ต่อ 1021, 1025