10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
เเจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 03 พ.ย. 2563 14:15 น. 2003  ครั้ง

การสมัครสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563